Kjøpsbetingelser

Innledning

Figgjo følger standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Figgjo kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene Figgjo gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene Figgjo har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av Figgjo. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Figgjo i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Opplysninger på nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Retur (angrerett)

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Kontakt kundeservice for returskjema. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Om du ønsker å returnere varen be Figgjo kundeservice om ett returskjema som du fyller ut og sender til oss. Sørg for at varene du vil bytte/returnere er ubrukt og at varen blir forsvarlig pakket og sendt til oss. Tilbakebetaling gjøres innen 10-14 dager. Ved bytte av vare leveres det innen 10-14 dager om varen finnes på lager. Du som kunde har selv ansvar for returen til oss.

Dine rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller erstatning fra Figgjo. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at Figgjo retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Figgjo kan motsette seg din krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Figgjo urimelige kostnader.  Figgjo skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Figgjo kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Figgjo tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Figgjo sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: i stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til Figgjo ved reklamasjon. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Figgjo melding om at du vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.  Ved forsinkelse må krav rettes Figgjo innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Erstatning og oppfyllelse/heving av kjøp

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du måtte lide som følge av at varen har en mangel jf. Forbrukerkjøpslovens § 33. Du må melde krav til Figgjo ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. Figgjo kan også kreve erstatning fra deg for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. Forbrukerkjøpslovens § 46. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Dersom du ikke betaler, kan Figgjo fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Figgjo sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Figgjo heve avtalen. Figgjo kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Figgjo kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Figgjo har fastsatt. Figgjo kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Figgjo AS

Organisasjonsnummer 911 623 986 MVA