Trygghet for kjøp

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene dine skal betale, inklusive a avgifter (merverdiavgift) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

Ordrebekreftelse 

Når Figgjo har mottatt din bestilling, skal Figgjo bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med selger så snart som mulig. Figgjo kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Figgjo til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Figgjo reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Personopplysninger

Figgjo behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. Etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på post@figgjo.no

Konfliktløsning

Figgjo ønsker å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at forbrukerrådet fremmer tvisten for forbrukertvistutvalget. Vedtak av forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.