Levering og leveringstid

 

Ordrebekreftelse

Når Figgjo har mottatt din bestilling, skal Figgjo uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.  Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med selger så snart som mulig. Betaling Figgjo kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Figgjo til deg.  Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Figgjo reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Leveringstid

Standard sending er 7 til 10 virkedager etter at varene er sendt fra vårt lager og du har mottatt ordrebekreftelse. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Figgjo har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Levering av varen fra Figgjo til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Figgjo levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal Figgjo sørge for at varen blir sendt til deg, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når varen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Dersom leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom Figgjo ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Figgjo. Oppfyllelse: dersom Figgjo ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Figgjo. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Figgjo ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Figgjo at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Figgjo oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: du kan heve avtalen med Figgjo dersom forsinkelsen er vesentlig eller dersom Figgjo ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Figgjo har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: du kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Figgjos side jf. Forbrukerkjøpslovens § 24.